Services

 

บริการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้ถือหุ้น


      ในกรณีที่กรรมการของบริษัทต้องการออกจากตําแหน่งกรรมการและบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนพร้อมทั้งประสงค์จะแก้ไขอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทนั้น บริษัทจะต้อง จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือประชุมคณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่กรณีเพื่อมีมติให้กรรมการออกจากตําแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอํานาจกรรมการให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออํานาจกรรมการ ต้องให้กรรมการผู้มีอํานาจ ตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ การดําเนินการในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะต้องดําเนินการดังนี้

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ

    1.1 การแต่งตั้งกรรมการ

    (1) แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

    (2) แต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดวาระ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระเท่ากับกรรมการเดิมที่ออกไป กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจํานวนกรรมการที่มีอยู่เดิม จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้นมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่

    1.2 กรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

    (1) ครบกําหนดวาระ ในการประชุมสามัญประจําปีแต่ละปีกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ง จํานวนหนึ่งในสาม (โดย 2 ปีแรก หลังจากตั้งบริษัทถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้วิธีการจับสลากออก ส่วนปีถัดไป (ปีที่ 3) ให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่ง) และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ออกจากตําแหน่งกรรมการที่ออกจากตําแหน่งจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ได้

    (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ป.พ.พ.มาตรา 1151 และมีมติ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน *การปลดกรรมการออกจากตําแหน่งจะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น*

    (3) ออกจากตําแหน่งกรรมการโดยมีหนังสือลาออกถึงบริษัท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1153/1

    (4) ตาย

    (5) ล้มละลาย ป.พ.พ. มาตรา 1154

    (6) ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ป.พ.พ. มาตรา 1154

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ บางครั้งก็จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ แทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอํานาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย หรือบางครั้งไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการ แต่บริษัทประสงค์จะแก้ไขอํานาจกรรมการเพื่อให้การบริหารงานคล่องตัว หรือรัดกุม มากยิ่งขึ้น ก็ดําเนินการแก้ไขอํานาจกรรมการเพียงอย่างเดียวก็ได้ การแก้ไขอํานาจกรรมการนั้น จะต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นจึงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอํานาจลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอํานาจ กรรมการได้ก็ให้ใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นได